Erfrecht, echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje

12/Jul/2015 Actualiteit | 0 comments

Een nieuwe wet is 3 juli jongstleden gepubliceerd in het Spaanse staatsblad, en wel de Wet van Vrijwillige Jurisdictie (Ley de Jurisdicción Voluntaria). Deze wet heeft veel belangrijke gevolgen voor alle burgers in Spanje, en wijzigt veel zaken op gebied van ondere andere het erfrecht en familierecht, zoals  echtscheidingen en internationale kinderontvoering in Spanje. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlanders die in Spanje wonen. In deze blog zullen stapsgewijs alle veranderen aan het licht komen, maar eerst een korte uitleg. Wat betekent Vrijwillige Jurisdictie? De vrijwillige jurisdictie onderscheidt zich van de verplichte rechtsverordering in die zin dat het zaken betreft waarbij de burgers géén conflict onderling hebben, maar het onderwerpen betreft die niet aan de wil van de partijen kan worden overgelaten. We moeten hierbij denken aan adoptie, aan erkenning van een kind, maar ook aan controle over de bescherming van ouderen of een erfenis zonder testament. Ook indien de erfgenamen géén ruzie onderling hebben over de verdeling, moet een rechter bepalen wie de erfgenamen zijn. De procedures van vrijwillige jurisdictie worden dus toegepast op zaken die wèl door een rechter of andere autoriteit bepaald moeten worden, maar partijen onderling géén conflict hebben. Veranderingen in familie- en personenrecht in Spanje Deze nieuwe wet brengt belangrijke wijzigingen aan in de procedures over het personen- en familierecht. Wat personen betreft gaat om de volgende procedures: erkenning van kinderen, benoemen van een juridische beschermer, rekening geven van de juridische beschermer, adoptie, voogdij en onderbewindstelling van ouderen, controle van de mantelzorg, emantipatie van minderjarigen, bescherming van het vermogen van personen met een handicap, de verklaring van overlijden, net als het schenken van organen van levende donors. Wat betreft het familierecht gaat het om nieuwe regels omtrent toestemming tot huwelijk in bepaalde gevallen en zaken met betrekking tot ouderlijk gezag. Ook het erfrecht ondergaat wijzigingen waaronder opvallend een uitbreiding van de gronden waarop iemand onterfd kan worden. Twee voorbeelden om aan te geven hoe belangrijk de aanpassingen van deze wet zijn. Met deze wet kunnen echtscheidingen in Spanje, indien voldaan aan bepaalde omstandigheden, door een notaris worden uitgesproken. Daarnaast wordt de procedure van terugkeer in geval van Internationale Kinderontvoering in Spanje verscherpt. Er zijn nog veel meer wijzigingen, die, zoals gezegd, een grotere impact zullen hebben op het leven van de mensen dan wel verondersteld wordt. Bij deze het startschot tot een serie over deze nieuwe wet en de gevolgen voor Nederlanders die in Spanje wonen, die u ons blog kunt volgen. Heeft u vragen of wilt u weten wat voor u de gevolgen zijn, neem dan vrijblijvend contact op met Tulp...

Lees meer...

Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje, in belang van het kind

14/Jun/2015 Actualiteit | 0 comments

Op vrijdag 12 juni was Tulp Abogados aanwezig op het Congres “Trabajando en pro de la Infancia y la Adolescencia” (Werken voor het belang van het kind) dat georganiseerd was door de Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (Confederatie voor het belang van het kind). Rechters en advocaten, sociaal werkers, psychologen en zelfs kinderartsen waren aanwezig. Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje en de aanwezigheid van het kind in de rechtszaak en beschermende maatregelen passeerden, onder andere, de revue. Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje Gedeeld ouderlijk gezag in Spanje betekent niet dat een exact gelijke tijdverdeling moet worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld de ene week bij de een en de andere bij de andere ouder slapen en verblijven. Zoals de Forensische Psycholoog Vicente Ibáñez Valverde herinnerde, gaat niet om de letterlijke tijdverdeling, maar om de betrokkenheid van beide ouders bij de opvoeding van de kinderen. Het gaat niet om de naam, maar om de inhoud van de regeling. Ook werd nogmaals gewezen op het feit dat bij gedeeld ouderlijk gezag ook alimentatie betaald kan worden. Menigeen is in de veronderstelling dat dit niet het geval is, en daarom ook de reden voor een aantal ouders om dit te vragen. Echter als de economische situatie van de een veel beter is dan die van de ander, zal de eerste financieel meer moeten bijdagen aan de zorg over de kinderen. Een alimentatie kan dus op zijn plaats zijn. Het kind in de rechtszaak Kinderen vertonen vaak fysieke klachten die in direct verband staan met de conflictieve thuissituatie. Vandaar dat kinderartsen, psychologen, sociaal werkers en rechter huiverig zijn over het betrekken dan de kinderen bij de oplossing van het conflict. Maar niet vergeten moet worden dat kinderen ook recht hebben gehoord te worden indien de beslissingen gevolgen voor ze kunnen hebben. Een goede begeleiding en duidelijke informatie kan veel onzekerheid bij de kinderen voorkomen. De kinderen moeten begrijpen wát ze van een rechter kunnen verwachten. Horen betekent immers niet dat alle wensen worden ingewilligd. De kinderen moetern dus weten dat de beslissingen genomen worden door de rechter, niet door de kinderen zelf. Belang van het kind De woorden ter afsluiting van het congres benadrukten nogmaals dat bij alle maatregelen die over kinderen genomen worden, het belang van het kind altijd voorop staat. Het is aan alle betrokken partijen om dit nooit te...

Lees meer...

Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

07/Jun/2015 Blog | 0 comments

Zaken doe je internationaal. Dit geldt al jaren lang voor de grote multinationals, maar ook kleinere, nationale bedrijven moeten de internationale markt op om te overleven. En zelfs de kleine ondernemingen of “zzp’ers” zoeken steeds vaker klanten in het buitenland. Dankzij Internet kan een vertaler of een consultant zijn diensten over de hele wereld aanbieden, zonder dat in elke gebied fysieke kantoren moeten worden geopend of vertegenwoordigers aangenomen. Dat maakt internationaal zaken doen een stuk makkelijker. Maar het brengt ook nieuwe juridische vraagstukken met zich mee. Wat als de klanten consumenten in het buitenland zijn? Hoe zit het dan met de wetgeving van bescherming van consumenten? Kunnen de in Nederland opgestelde algemene voorwaarden ook aan klanten in Spanje opgelegd worden? En als er zaken worden gedaan met andere ondernemingen, hoe zit het dan met de nakoming van de contracten? En als er niet wordt betaald? Welke wetgeving is van toepassing? Wat zijn de vereisten om te investeren in Spanje? Nederlanders zijn altijd goede kooplieden op de internationale markt geweest en zijn dus redelijk bekend met de complicaties van het internationaal handelen. Vroeger was het gebruikelijk lokale advocaten en adviseurs in armen te nemen. Deze kenden het ondernemings- en arbeidsrecht in Spanje om succesvol een bedrijf te starten. Maar tegenwoordig ligt dit een beetje anders. De Europese regelgeving en verdragen met betrekking tot het internationale privaatrecht bieden een grotere zekerheid aan internationaal handelen. Maar het betekent ook dat de ondernemers gespitst moeten zijn op de juridische complicaties van deze manier van zakendoen. Een lokale advocaat is hiervoor niet meer voldoende. Om succesvol zaken te doen in Spanje, heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in internationaal ondernemingsrecht in Spanje. Tulp Abogados is de specialist die het internationale recht ként en wéét toe te passen. Recentelijk hebben we een cassatieberoep gewonnen over de toepassing van dit internationale recht. Het betrof een zaak tussen twee zakenlieden, een Chinees en een Spanjaard, van Chineze afkomst. De Chinees had de ander geld geleend. Het leencontract was in China ondertekend. Maar de in Spanje wonende geldlener betaalde niet terug, en beriep zich hiervoor op de verjaring van het contract op basis van het Spaanse recht. Dankzij de tussenkomst van Tulp Abogados, kon bewezen worden dat in dit geval Chinees recht van toepassing was, waarin een andere verjaartermijn wordt gehanteerd. En moest dus toch het geleende geld terugbetaald worden. Het is echter raadzaam de zaken zo te regelen dat geen twijfel mogelijk is over de toepassing van het recht. En dat kan door het perfect opstellen van de overeenkomst. Een goed gesloten contract is een garantie voor goede zaken. Neem voor advies contact op met Tulp...

Lees meer...

Lezing over huiselijk geweld en geweld in de klas op de lagere school PRIMAFAD in Almoguera

24/May/2015 Actualiteit | 0 comments

Op de lagere school  Colegio C.R.A PRIMAFAD in Almoguera (Guadalajara) werd afgelopen 18 mei een dag besteed aan het voorkomen van huiselijk geweld en geweld in de klas. Een van onze advocaten, Silvia Recuenco, werd uitgenodigd door de school om de juridische aspecten uit te leggen. In de ochtend deden de leerlingen van klas vijf en zes verschillende activiteiten over de problematiek van geweld op school en binnen het gezin. De nadruk werd gelegd op de gelijkheid van de mensen, zowel op grond van gender als om andere redenen. In de middag was het de beurt aan de ouders, binnen het kader van de ouderschool die elke maandagmiddag door het centrum wordt georganiseerd. De meeste docenten van het centrum waren ook aanwezig Silvia Recuenco legde bij de volwassen de nadruk op het verschil tussen gendergeweld en een conflictieve scheidingsprocedure. Ook werd aandacht besteed aan de wet op grond waarvan de leerkrachten autoriteit hebben, en die veelal wordt toegepast om problemen tussen ouders en leerlingen met de leerkrachten op te lossen. Bij deze feliciteren we het centrum voor het initiatief, en spreken we onze dank uit voor de uitnodiging. We hopen dat we snel weer terug kunnen komen met andere...

Lees meer...

College Internationale Kinderontvoering in de Universiteit van Rome III

24/May/2015 Actualiteit | 0 comments

De advocaat Adriana de Ruiter, van Tulp Abogados, heeft afgelopen 8 mei college gegeven op de Universiteit Rome III, over de verdedigingsgronden inzake Internationale Kinderontvoering. Het college bestond uit drie delen. Het eerste uur werd besteed aan een theoretisch gedeelte, waarin de verdedigingsgronden uit het Haagse Verdrag 1980 over Internationale Kinderontvoering aan de orde kwamen. In het tweede gedeelte besteedden we tijd aan de praktische voorbeelden. Hiervoor werden de casussen uit onze dagelijkse praktijk gebruikt. Het college eindigde met een role play, waarin een student de rol van de rechter op zich nam en twee andere studenten de toga’s aantrokken van de advocaten die de belangen van de betrokken partijen verdedigden. Het college vond plaats in het kader van een speciale cursus “Mediazione Internazionale, Pratiche Collaborative e Rimedi Tradizionali nelle materie connesse alla Sottrazione Internazionale di Minori: Cornice Legale e casistica pratica nella UE e con i Paesi non contraenti la Convenzione dell’Aia”, georganiseerd door Professor Raffaele Torino, van het Dipartimento di Scienze Politiche, van de Universiteit van Rome, in samenwerking met de Italiaanse advocaat Marco Calabrese en de advocaat Carolina Marin Pedreño, partner van het Engelse kantoor Dawson Cornwell. Bij deze willen wij de organisatie bedanken voor de uitnodiging. Het is voor Tulp Abogados van belang dat de studenten de praktijk leren kennen, en daar werken we ook graag aan mee. Voor meer informatio over internationale kinderontvoering, kijk op ons...

Lees meer...

Spaans recht voor het personeel van de Koninklijke Ambassade van Noorwegen

22/Feb/2015 Actualiteit | 0 comments

Tulp Abogados heeft op uitnodiging van de Koninklijke Ambassade van Noorwegen in Spanje op 5 februari 2015 een lezing over Spaans recht gehouden voor het personeel van de Ambassade. Onderwerpen als algemene juridische organisatie en de Spaanse strafrechterlijke procedure zijn de revue gepasseerd. Ook is enige tijd besteed aan het systeem van gratis juridische bijstand en de rechtspositie van de slachtoffers in Spanje, in het bijzonder de slachtoffers van huiselijk geweld in Spanje. De lezing werd gehouden in de Parador van Sigüenza, waar de jaarlijkse bijeenkomst van het personeel van de Ambassade plaatsvond. Bij deze willen wij de Ambassade bedanken voor de uitnodiging op deze bijzondere plek en voor de gelegenheid om met zijn allen de details van het Spaanse recht te...

Lees meer...

ERFRECHT IN SPANJE

22/Feb/2015 Blog | 0 comments

Vanaf augustus 2015 zal de situatie van het internationale erfrecht in Spanje en daarmee de erfenissen van buitenlanders in Spanje grondig wijzigen. De internationale erfenissen worden makkelijker en duidelijker af te handelen door de inwerkingtreding van de nieuwe “EU Verordening 650/2012, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring”, kortweg de Erfrechtverordening. Deze verordening heeft géén gevolgen voor de belasting over de erfenis of anderzins over successierechten, maar wel over veel andere aspecten van de erfopvolging. We zullen in de komende tijd regelmatig aandacht besteden aan de te verwachten veranderingen, aan de hand van voorbeelden uit ons dagelijkse praktijk gegrepen. Een Nederlander die in Spanje woont, komt te overlijden en laat zijn echtgenote en twee kinderen als erfgenamen achter. De erfenis bestaat uit bezittingen in Nederland en Spanje. Welke wet wordt op de erfenis toegepast? De Nederlandse? Of de Spaanse? Voor de inwerkingtreding van de Erfrechtverordening Tot aan 17 augustus 2015, wordt op grond van het Spaanse wetboek de nationale wet van de overleden persoon toegepast op de erfenissen van buitenlanders die in Spanje wonen. Komt een Nederlander in Alicante te overlijden, dan wordt dus de Nederlandse wet toegepast. En dit is bepaald niet onbelangrijk: er bestaan namelijk grote verschillen tussen het verplichte kindsdeel of de rechten van de langstlevende echtgenoten. Daar waar het Spaanse recht met name de kinderen rechten geeft, wordt in het Nederlandse recht meer de langstlevende echtgenoot of partner beschermd. Het is tegenwoordig ook al mogelijk een rechtskeuze te maken over de eigen erfenis. Dit betekent dat de erflater bij het opstellen van het testament aangeeft welke wet hij of zij van toepassing wil laten zijn op zijn  erfenis. Na de inwerkingtreding van de Erfrechtverordening Echter, vanaf 17 augustus 2015 met de inwerkintreding van de EU Verordening 650/2012 over internationale erfenissen, zal automatisch de Spaanse wet worden toegepast op de erfenis van een in Spanje wonende buitenlander. Dit kan voorkomen worden als de buitenlander een specifieke keuze heeft gemaakt en dit schriftelijk heeft vastgelegd. Het is niet toegestaan een willekeurige wet te kiezen: alleen de wet van de nationaliteit kan gekozen worden. Als deze keuze niet wordt gemaakt, zal op de erfenis van de in Alicante overleden Nederlander de Spaanse wet zal worden toegepast, en hiermee de Spaanse kindsdelen gerespecteerd moeten worden. Als de Nederlander dit niet wil, moet hij een testament opstellen en de Nederlandse wet kiezen. Indien de Nederlander van ons voorbeeld dus geen testament heeft opgemaakt, en voor 17 augustus 2015 komt te overlijden, wordt de Nederlandse wet op zijn erfenis toegepast. Na deze datum zal de...

Lees meer...

De advocaten in Spanje, Tulp Abogados, winnen in cassatie een zaak over Internationaal Privaatrecht

01/Feb/2015 Actualiteit | 0 comments

De Spaanse Hoge Raad (Tribunal Supremo) heeft Tulp Abogados gelijk gegeven over de toepassing van het Internationaal Privaatrecht. In deze zaak betrof het de toepassing en het bewijs van Chinees recht in een conflict tussen twee Chinezen die woonachtig zijn in Madrid. De een had de ander geld geleend, en weigerde dit terug te geven. Dankzij het beroep van Tulp Abogados krijgt de lener zijn geld terug. Zowel de rechtbank van eerste aanleg als de tweede instantie hadden ten onrechte het Spaanse recht toegepast. Tulp Abogados kreeg gelijk in de toepassing van het Chineze recht. En omdat de inhoud van dit recht bewezen is door Tulp Abogados in samenwerking met een Chineze advocaat, kon de Hoge Raad de zaak oplossen en de lener gelijk geven. Uit deze zaak blijkt weer het belang van de kennis van het Internationaal Privaatrecht en het correct toepassen van het buitenlandse recht in de Spaanse rechtbanken. Wij adviseren dan ook in internationale zaken altijd een gespecialiseerde advocaat in armen te...

Lees meer...

Internationaal recht in Spanje

11/Ene/2015 Blog | 0 comments

Veel mensen krijgen te maken met internationaal recht in Spanje zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. En dat terwijl het juist heel belangrijk is te weten of op ons geval internationaal recht van toepassing is. De gevolgen van het nemen van beslissingen op grond van verkeerde veronderstellingen kunnen zowel zeer ingrijpend zijn op economisch gebied als op persoonlijk  vlak. Internationale gevallen Wanneer is internationaal familierecht op ons geval van toepassing? We spreken van een zaak met internationale elementen als de betrokken partijen van verschillende nationaliteiten zijn of als de betrokken partijen niet in het land van hun eigen nationaliteit wonen. Alle familierechtelijke betrekkingen en zaken van deze mensen worden beheerst door het internationale familierecht. Familierechtelijke kwesties Van belang is dan te weten wanneer er familierechtelijke kwesties aan de orde zijn. Dit is al het recht dat ons leven in gezinsverband regelt: vanaf de geboorte tot na de dood – de erfenis is namelijk ook een familierechtelijke vraag. Het familierecht geeft de inhoud van de rechten en plichten tussen ouders en kinderen aan, regelt de betrekkingen tussen echtgenoten tijdens én na het huwelijk, bemoeit zich met de relaties tussen andere familieleden en geeft tot slot aan welke rechten er bestaan ten opzichte van de erfenis. Internationaal familierecht Als we eenmaal weten dat op ons geval internationaal familierecht van toepassing is, moeten we kijken wát dit recht precies regelt. Uitzonderingen daargelaten, is het internationaal familierecht géén inhoudelijk recht, maar een verwijsrecht. Met andere woorden, aan de hand van het internationale familierecht weten we wélk recht op onze zaak van toepassing is. Wetten en verdragen Internationaal familierecht Het internationale familierecht bestaat op drie niveaus: landelijk, Europees en internationaal. Eerst zal gekeken moeten worden of op onze zaak een Internationaal Verdrag van toepassing is, zoals bijvoorbeeld het Kinderontvoeringsverdrag van Den Haag van 1980, of een eventueel ander Verdrag van Den Haag of van een ander internationaal instrument. Is er geen internationaal verdrag, dan moeten we kijken naar eventuele Europese regels. Het bijzondere van het Europese recht is dat het ook van toepassing kan zijn op mensen met een nationaliteit uit derde landen (zoals Marokkanen of Amerikanen) als deze in Europa wonen. En tot slot, als er –nog- geen internationale of Europese regels zijn, moeten we terugvallen op het nationale recht van het land waar de zaak zich voordoet. We raden aan altijd gespecialiseerd advies in te winnen als u een familierechtelijke beslissing neemt en uw geval internationale elementen kent. Tulp Abogados is gespecialiseerd in internationaal recht in...

Lees meer...

Tulp Abogados werkt samen met de Vakgroep Internationaal Privaatrecht van de Universidad Carlos III van Madrid

14/Dic/2014 Actualiteit | 0 comments

Afgelopen 28 november, heeft Silvia Recuenco, advocaat bij Tulp Abogados, op uitnodiging van de vakgroep Internationaal Privaatrecht van de Universidad Carlos III de Madrid, opgetreden als rechter in een roll play georganiseeerd door de universitair docente Isabel Antón Juárez. De studenten hadden verschillende zaken over internationaal privaatrecht voorbereid. Vervolgens werden ze in groepen verdeeld: de advocaten, de partijen zelf en de deskundigen. Het niveau was opvallend hoog, en de studenten wisten handig gebruik te maken van alle juridische wapens waar ze over beschikten. De onderwerpen betroffen de toepassing van Nederlands of Spaans recht in een casus over huwelijksvermogensregime, de toepassing van Chinees of Spaans recht in een zaak over een lening en tot slot een geval over smaad en laster met een internationaal element. Voor Silvia Recuenco was het een leerzame ervaring om in levende lijfe te ondergaan hoe het werk van de rechter is. Ze heeft geconstateerd, wederom, hoe belangrijk het is een goede advocaat te hebben. De kleine details kunnen de doorslag geven. Tot slot willen we de vakgroep bedanken voor de uitnodiging, en ze feliciteren voor het initatief, met name de docente Isabel Antón, aangezien dit een zeer goede voorbereiding voor de toekomstige advocaten...

Lees meer...