Tulp abogados aanwezig bij lezing in Londen over Internationale Kinderontvoering in Latijns-Amerika

23/Mar/2018 Blog, home | 0 comments

De toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag 1980 in Latijns-Amerika was het onderwerp van de lezing die 21 maart gehouden is in de Spaanse Ambassade in Londen, georganiseerd door Reunite. Adriana de Ruiter was aanwezig, net als rechters en advocaten uit andere landen en leden van de Centrale autoriteit uit Verenigd Koninkrijk. De spreker, Ignacio Goicoechea, lid van het Permanente Bureau van de Haagse Conferentie, en vertegenwoordiger van het Regionale Kantoor voor Latijns-Amerika en het Caribe, gaf uitgebreid uitleg over de huidige stand van zaken in deze regio. De concentratie, en daarmee de specialisatie, van de rechtspraak die de kinderontvoeringszaken behandelt, is een van de positieve ontwikkelingen, zoals Ignacio Goicoechea benadrukte. Dankzij deze specialisatie, is de toepassing van het verdrag verbeterd. Een noemenswaardig voorbeeld is Brasilië, waar het aantal bevoegde rechters enorm is afgenomen. De nakoming in de gestelde termijn van zes weken blijft nog een zwak punt. Met het bijkomende nadeel dat na een langdurige procedure de terugkeer van het kind in strijd kan zijn met diens belang. Immers, na jaren in een land gewoond te hebben, zjin de banden met het voorgaande land vaak verwaterd. Ook de mediation als methode om het conflict op te lossen staat nog in de kinderschoenen. De wetgeving van veel landen heeft wel de mediation opgenomen, maar in de praktijk werkt het nog niet naar volledige tevredenheid. Dit neemt echter niet weg dat het partijen altijd vrij staat mediation te gebruiken om hun geschillen op te lossen. Dit is beter voor de partijen, maar zeker beter voor de betrokken...

Lees meer...

Donorwet in Spanje

25/Feb/2018 Blog, home | 0 comments

Na jarenlange discussie is in Nederland eindelijk de donorwet aangenomen. Een nieuwtje voor Nederland, in Spanje al heel gewoon. De huidige donorwet in Spanje stamt uit 1979. Het systeem van de Spaanse wet is eenvoudig: iedereen is donor, tenzij de overleden persoon nadrukkelijk heeft aangegeven géén donor te willen zijn. In de praktijk zullen echter de artsen altijd de familie om toestemming vragen, of checken in het donorregister. Hier kunnen mensen aangeven dat ze absoluut géén donor willen zijn, of juist wel. Buitenlanders in Spanje Ook de in Spanje aanwezige buitenlanders kunnen donor zijn in geval van onverwacht overlijden. Eventueel met tussenkomst van de Ambassade worden de familieleden opgespoord om de toestemming te verkrkigen. Echter, de buitenlanders die slechts tijdelijk in Spanje zijn, kunnen géén ontvangers van de organen worden. Alleen mensen die legaal in Spanje wonen, of het nu Spanjaarden of buitenlanders zijn, staan op de wachtlijst voor donatie. Dit om te voorkomen dat er een “transplantatie toerisme” ontstaat. De orgaandonatie is namelijk gratis. En anoniem. Wilt u absoluut géén donor worden na overlijden, laat dit dan nadrukkelijk weten. Vraag informatie bij uw medisch wijkcentrum. Voor meer informatie in Spanje: Comisión Nacional de Transplantes Voor meer informatie in Nederland: Rijksoverheid...

Lees meer...

NAAR WELKE SCHOOL GAAT MIJN KIND? De schoolkeuze in Spanje

16/Abr/2016 Blog | 0 comments

Ouders staan voor moeilijke keuze een school voor hun kinderen te bepalen. En de schoolkeuze in Spanje is daar geen uitzondering op. Er zijn in Spanje verschillende soorten scholen. Openbare scholen, privé scholen, ‘colegios concertados’, religieuze scholen, twee- of zelfs drietalige scholen… Aanbod genoeg, en daarmee ook de kiem van talloze conflicten tussen ouders. En als de ouders gescheiden zijn, kan de schoolkeuze helemaal grote problemen opleveren. Wie kiest de school? En wat als een van de ouders het kind van school wil veranderen? ‘Patria Potestad’ De schoolkeuze behoort tot de rechten en plichten van de ouders die onder de ‘patria potestad’ vallen. Dit concept moet niet verward worden met de Nederlandse term ‘ouderlijk gezag’ en ook niet met de Spaanse ‘custodia’. De “patria potestad” gaat over de belangrijke beslissingen over het leven van de kinderen. Dit zijn, kortgezegd, de woonplaats, school, medische behandeling en religieuze opvoeding. Over deze vier aspecten van het leven van het kind moeten de ouders samen beslissen. Ook als ouders gescheiden zijn, hebben beide (hoge uitzondering daargelaten) de ‘patria potesad’ over de kinderen, en daarmee dus het recht én de plicht een school te kiezen voor de kinderen. Schoolkeuze Het voorgaande betekent dat beide ouders het eens zullen moeten zijn over de school van hun kinderen. En ook als in de toekomst een van de ouders van mening is dat het kind beter naar een andere school kan gaan, zal de andere ouder toestemming moeten geven. Vroeger was het niet ongebruikelijk dat een van de ouders het kind van school veranderde zonder hiervan de andere ouder in te lichten. Dit is niet correct. En vandaar ook dat scholen steeds vaker vragen om de handtekening van beide ouders voordat de kinderen worden ingeschreven. Onenigheid tussen ouders Wat als ouders het niet eens zijn? Dat betekent niet dat het kind niet ingeschreven moet worden op een school. Dat zou afhankelijk van de leeftijd van het kind in strijd zijn met de leerplicht, en zelfs een delict van de ouders kunnen zijn. Indien ouders er zelf niet uitkomen, zullen ze naar de rechter moeten stappen. De rechter maakt niet zelf de schoolkeuze, maar geeft een van de twee ouders het recht deze keuze te maken. De rechter zal hierbij rekening houden met het belang van het kind. Het feit dat het kind niet goed is geïntegreerd, kan een goede reden zijn om van school te veranderen. Een verzoek tot wijziging van school van een kind dat lekker in zijn vel zit en waarvan de verandering niet gebaseerd is op het belang van het kind, zal minder snel door de rechter worden ingewilligd. Procedure De procedure tot dit verzoek is de zogenaamde ‘vrijwillige rechtspraak’. Het is een korte procedure...

Lees meer...

Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

23/Ago/2015 Blog | 0 comments

  In de actualiteitenrubriek heeft u kunnen lezen over de nieuwe Wet Vrijwillige Jurisdictie. Deze wet heeft tevens gevolgen voor de procedure omtrent internationale kinderontvoering. Internationale kinderontvoering in Spanje Internationale Kinderontvoering doet zich voor indien kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of vastgehouden in een land dat niet hun gewone verblijfplaats is. Dit wordt ongeoorloofd beschouwd indien het geschiedt in strijd met het gezagsrecht dat door die staat is toegekend. Het Haagse verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen van 1980 en Europese regelgeving bepalen dat in deze gevallen de kinderen zo spoedig mogelijk moeten terugkeren naar het land van hun gewone verblijfplaats. De procedures zijn nationaal geregeld. Procedure tot terugkeer De genoemde wetswijziging heeft in Spanje een aantal veranderingen aangebracht in de procedure tot terugkeer. De belangrijkste nemen we hier onder de loep. De eerste ingrijpende wijziging betreft het feit dat de achtergebleven ouder, en dus de verzoeker tot terugkeer, niet verplicht tijdens de zitting aanwezig hoeft te zijn. Dit lijkt onbelangrijk, maar heeft grote voordelen van de achtergebleven ouder, omdat zo veel reiskosten gespaard blijven. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat de zittingen worden uitgesteld. De verzoeker moest dan of langer blijven, of later weer terugkomen, met alle kosten vandien. Een tweede wijziging heeft betrekking op het beroep tegen de beschikking van de rechter. Na de wetswijziging heeft het beroep tegen de terugkeerbeschikking opschortende werking. Zo wordt voorkomen dat de kinderen eerst worden teruggestuurd naar het land van gebruikelijke verblijfplaats, om naderhand weer teruggevraagd te worden door een hogere instantie. Ook heeft de wetswijzigingen gevolgen voor de uitvoering van de terugkeer. De rechter moet in de beschikking tot terugkeer bepalen hoe en wanneer de terugkeer van de kinderen moet plaatsvinden. Tevens kan de rechter maatregelen nemen ter voorkoming van een nieuwe vlucht van de ontvoerende ouder en kan de hulp van de sociale dienst en de politie ingeroepen worden. Mediation tijdens de procedure Tot slot, en bepaald niet onbelangrijk, bevat de nieuwe wet bepalingen omtrent de mediation. Zowel op initiatief van de partijen als van de rechter zelf, kan tijdens elk moment de procedure uitgesteld worden om via mediation tot een oplossing van het conflict te komen. Mediation mag echter niet tot gevolg hebben dat de totale duur van de procedure de limiet van de zes weken overschrijdt. Neem contact met ons op voor meer informatie over internationale...

Lees meer...

Internationaal ondernemingsrecht in Spanje

07/Jun/2015 Blog | 0 comments

Zaken doe je internationaal. Dit geldt al jaren lang voor de grote multinationals, maar ook kleinere, nationale bedrijven moeten de internationale markt op om te overleven. En zelfs de kleine ondernemingen of “zzp’ers” zoeken steeds vaker klanten in het buitenland. Dankzij Internet kan een vertaler of een consultant zijn diensten over de hele wereld aanbieden, zonder dat in elke gebied fysieke kantoren moeten worden geopend of vertegenwoordigers aangenomen. Dat maakt internationaal zaken doen een stuk makkelijker. Maar het brengt ook nieuwe juridische vraagstukken met zich mee. Wat als de klanten consumenten in het buitenland zijn? Hoe zit het dan met de wetgeving van bescherming van consumenten? Kunnen de in Nederland opgestelde algemene voorwaarden ook aan klanten in Spanje opgelegd worden? En als er zaken worden gedaan met andere ondernemingen, hoe zit het dan met de nakoming van de contracten? En als er niet wordt betaald? Welke wetgeving is van toepassing? Wat zijn de vereisten om te investeren in Spanje? Nederlanders zijn altijd goede kooplieden op de internationale markt geweest en zijn dus redelijk bekend met de complicaties van het internationaal handelen. Vroeger was het gebruikelijk lokale advocaten en adviseurs in armen te nemen. Deze kenden het ondernemings- en arbeidsrecht in Spanje om succesvol een bedrijf te starten. Maar tegenwoordig ligt dit een beetje anders. De Europese regelgeving en verdragen met betrekking tot het internationale privaatrecht bieden een grotere zekerheid aan internationaal handelen. Maar het betekent ook dat de ondernemers gespitst moeten zijn op de juridische complicaties van deze manier van zakendoen. Een lokale advocaat is hiervoor niet meer voldoende. Om succesvol zaken te doen in Spanje, heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in internationaal ondernemingsrecht in Spanje. Tulp Abogados is de specialist die het internationale recht ként en wéét toe te passen. Recentelijk hebben we een cassatieberoep gewonnen over de toepassing van dit internationale recht. Het betrof een zaak tussen twee zakenlieden, een Chinees en een Spanjaard, van Chineze afkomst. De Chinees had de ander geld geleend. Het leencontract was in China ondertekend. Maar de in Spanje wonende geldlener betaalde niet terug, en beriep zich hiervoor op de verjaring van het contract op basis van het Spaanse recht. Dankzij de tussenkomst van Tulp Abogados, kon bewezen worden dat in dit geval Chinees recht van toepassing was, waarin een andere verjaartermijn wordt gehanteerd. En moest dus toch het geleende geld terugbetaald worden. Het is echter raadzaam de zaken zo te regelen dat geen twijfel mogelijk is over de toepassing van het recht. En dat kan door het perfect opstellen van de overeenkomst. Een goed gesloten contract is een garantie voor goede zaken. Neem voor advies contact op met Tulp...

Lees meer...

ERFRECHT IN SPANJE

22/Feb/2015 Blog | 0 comments

Vanaf augustus 2015 zal de situatie van het internationale erfrecht in Spanje en daarmee de erfenissen van buitenlanders in Spanje grondig wijzigen. De internationale erfenissen worden makkelijker en duidelijker af te handelen door de inwerkingtreding van de nieuwe “EU Verordening 650/2012, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring”, kortweg de Erfrechtverordening. Deze verordening heeft géén gevolgen voor de belasting over de erfenis of anderzins over successierechten, maar wel over veel andere aspecten van de erfopvolging. We zullen in de komende tijd regelmatig aandacht besteden aan de te verwachten veranderingen, aan de hand van voorbeelden uit ons dagelijkse praktijk gegrepen. Een Nederlander die in Spanje woont, komt te overlijden en laat zijn echtgenote en twee kinderen als erfgenamen achter. De erfenis bestaat uit bezittingen in Nederland en Spanje. Welke wet wordt op de erfenis toegepast? De Nederlandse? Of de Spaanse? Voor de inwerkingtreding van de Erfrechtverordening Tot aan 17 augustus 2015, wordt op grond van het Spaanse wetboek de nationale wet van de overleden persoon toegepast op de erfenissen van buitenlanders die in Spanje wonen. Komt een Nederlander in Alicante te overlijden, dan wordt dus de Nederlandse wet toegepast. En dit is bepaald niet onbelangrijk: er bestaan namelijk grote verschillen tussen het verplichte kindsdeel of de rechten van de langstlevende echtgenoten. Daar waar het Spaanse recht met name de kinderen rechten geeft, wordt in het Nederlandse recht meer de langstlevende echtgenoot of partner beschermd. Het is tegenwoordig ook al mogelijk een rechtskeuze te maken over de eigen erfenis. Dit betekent dat de erflater bij het opstellen van het testament aangeeft welke wet hij of zij van toepassing wil laten zijn op zijn  erfenis. Na de inwerkingtreding van de Erfrechtverordening Echter, vanaf 17 augustus 2015 met de inwerkintreding van de EU Verordening 650/2012 over internationale erfenissen, zal automatisch de Spaanse wet worden toegepast op de erfenis van een in Spanje wonende buitenlander. Dit kan voorkomen worden als de buitenlander een specifieke keuze heeft gemaakt en dit schriftelijk heeft vastgelegd. Het is niet toegestaan een willekeurige wet te kiezen: alleen de wet van de nationaliteit kan gekozen worden. Als deze keuze niet wordt gemaakt, zal op de erfenis van de in Alicante overleden Nederlander de Spaanse wet zal worden toegepast, en hiermee de Spaanse kindsdelen gerespecteerd moeten worden. Als de Nederlander dit niet wil, moet hij een testament opstellen en de Nederlandse wet kiezen. Indien de Nederlander van ons voorbeeld dus geen testament heeft opgemaakt, en voor 17 augustus 2015 komt te overlijden, wordt de Nederlandse wet op zijn erfenis toegepast. Na deze datum zal de...

Lees meer...

Internationaal recht in Spanje

11/Ene/2015 Blog | 0 comments

Veel mensen krijgen te maken met internationaal recht in Spanje zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. En dat terwijl het juist heel belangrijk is te weten of op ons geval internationaal recht van toepassing is. De gevolgen van het nemen van beslissingen op grond van verkeerde veronderstellingen kunnen zowel zeer ingrijpend zijn op economisch gebied als op persoonlijk  vlak. Internationale gevallen Wanneer is internationaal familierecht op ons geval van toepassing? We spreken van een zaak met internationale elementen als de betrokken partijen van verschillende nationaliteiten zijn of als de betrokken partijen niet in het land van hun eigen nationaliteit wonen. Alle familierechtelijke betrekkingen en zaken van deze mensen worden beheerst door het internationale familierecht. Familierechtelijke kwesties Van belang is dan te weten wanneer er familierechtelijke kwesties aan de orde zijn. Dit is al het recht dat ons leven in gezinsverband regelt: vanaf de geboorte tot na de dood – de erfenis is namelijk ook een familierechtelijke vraag. Het familierecht geeft de inhoud van de rechten en plichten tussen ouders en kinderen aan, regelt de betrekkingen tussen echtgenoten tijdens én na het huwelijk, bemoeit zich met de relaties tussen andere familieleden en geeft tot slot aan welke rechten er bestaan ten opzichte van de erfenis. Internationaal familierecht Als we eenmaal weten dat op ons geval internationaal familierecht van toepassing is, moeten we kijken wát dit recht precies regelt. Uitzonderingen daargelaten, is het internationaal familierecht géén inhoudelijk recht, maar een verwijsrecht. Met andere woorden, aan de hand van het internationale familierecht weten we wélk recht op onze zaak van toepassing is. Wetten en verdragen Internationaal familierecht Het internationale familierecht bestaat op drie niveaus: landelijk, Europees en internationaal. Eerst zal gekeken moeten worden of op onze zaak een Internationaal Verdrag van toepassing is, zoals bijvoorbeeld het Kinderontvoeringsverdrag van Den Haag van 1980, of een eventueel ander Verdrag van Den Haag of van een ander internationaal instrument. Is er geen internationaal verdrag, dan moeten we kijken naar eventuele Europese regels. Het bijzondere van het Europese recht is dat het ook van toepassing kan zijn op mensen met een nationaliteit uit derde landen (zoals Marokkanen of Amerikanen) als deze in Europa wonen. En tot slot, als er –nog- geen internationale of Europese regels zijn, moeten we terugvallen op het nationale recht van het land waar de zaak zich voordoet. We raden aan altijd gespecialiseerd advies in te winnen als u een familierechtelijke beslissing neemt en uw geval internationale elementen kent. Tulp Abogados is gespecialiseerd in internationaal recht in...

Lees meer...

Internationale kinderontvoering in Spanje

14/Dic/2014 Blog | 0 comments

Bij het woord Kinderontvoering wordt gedacht aan een enge man die kleine kinderen meesmokkelt. Echter, in veruit de meeste gevallen is de dader van kinderontvoering één van de ouders, en hiervan weer ruim 70% de moeder. Door de globalisatie en de toename van het aantal gemengde huwelijken is het aantal ontvoeringen van minderjarige kinderen in Spanje enorm gegroeid. Wat is internationale kinderontvoering? Internationale kinderontvoering wordt gepleegd door één van de ouders als deze de kinderen ten onrechte weghaalt uit het land waar de kinderen wonen of ze vasthoudt in een  ander land. Een veel voorkomend voorbeeld is als één van de twee Nederlandse ouders die in Spanje gevestigd zijn, met de kinderen teruggaat naar Nederland zonder toestemming van de andere ouder. Het andere meest typische voorbeeld is van een echtpaar met verschillende nationaliteiten, zoals een Nederlandse moeder en een Spaanse vader, die –bijvoorbeeld- in Spanje wonen. Als de moeder met de kinderen op vakantie gaat naar Nederland en niet terugkeert, tegen de wil van de vader, is ze ook schuldig aan internationale kinderontvoering in Spanje. Voorkomen van kinderontvoering in Spanje Om te voorkomen dat een ouder zich schuldig maakt aan kinderontvoering, moet deze vóór het verlaten van het land overleggen met de andere ouder. Echter, als de ouders er niet samen uitkomen, zal de rechter uitsluitsel moeten geven. Deze toestemming moet gevraagd worden vóórdat de kinderen kunnen vertrekken. Gevolgen van kinderontvoering Als toch een van de ouders kinderontvoering heeft gepleegd, kan de achtergebleven ouder aangifte doen van kinderontvoering. Net als is in de meeste landen is internationale kinderontvoering in Spanje ook een misdrijf. De strafrechtelijke procedure levert echter niet de gewenste resultaten op, namelijk de terugkeer van de kinderen. Zinvoller en effectiever om de kinderen terug te krijgen, is de procedure te starten die geregeld is in het Haagse Conventie van 1980 over de Burgerlijke Aspecten van Internationale Kinderontvoering, ook wel de kinderontvoeringsconventie genoemd, al dan niet via de weg van de Brussel II Bis Verordening. Deze beogen de onmiddellijke terugkeer van de kinderen naar het land waar ze woonden voor de kinderontvoering. De terugkeerprocedure kan gestart worden via de Centrale autoriteit van het land waaruit de kinderen zijn weggehaald. Ook kan de achtergebleven ouder een direct beroep doen op de rechter van het land waar de kinderen verblijven. In alle gevalllen is snel handelen een must. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het zal worden de kinderen terug te brengen naar de plek vanwaar ze zijn...

Lees meer...

Juridische aspecten van scheiden in Spanje

23/Nov/2014 Blog, Sin categoría | 0 comments

Veel Nederlandse gezinnen hebben zich in Spanje gevestigd. Sommigen zijn op de bonnefooi gekomen, anderen hebben een baan aangeboden gekregen. Ook zijn er veel gemengde huwelijken: Nederlanders die met Spanjaarden zijn getrouwd. Maar het zonnige Spanje is geen garantie voor het in stand houden van een huwelijk. Ook hier doen zich (echt)scheidingen voor. De vraag dringt zich dan op of Nederlanders kunnen scheiden in Spanje, en zo ja, met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Scheiden in Spanje De eerste vraag is snel te beantwoorden: ja, alle mensen die in Spanje woonachtig zijn, kunnen ook hier de echtscheiding aanvragen. De nationaliteit van de echtgenoten is hiervoor niet van belang. Aspecten van de scheiding In de eerste plaats gaat de scheiding natuurlijk om de ontbinding van het huwelijk zelf. De enige vereisten die hiervoor gesteld worden in Spanje zijn de duur van het huwelijk (minimaal drie maanden) en de wens van minstens één van de partijen. In de tweede plaats, en als er kinderen zijn, moeten de voorzieningen met betrekking tot de kinderen worden getroffen. De rechter zal moeten bepalen bij wie van de ouders de kinderen blijven wonen en wie het ouderlijk gezag uitoefent. Steeds vaker wordt in Spanje het co-ouderschap uitgesproken. De kinderen wonen dan een periode bij één ouder en de volgende periode bij de andere ouder. Indien het ouderlijk gezag over de kinderen aan één van de ouders wordt toebedeeld, dan wordt een omgangsregeling opgesteld voor de andere ouder. Bij co-ouderschap wordt normaal gesproken geen kinderalimentatie vastgesteld. Echter, als één ouder veel meer verdient dan de ander, kan de rechter toch beslissen dat de beter betaalde ouder kinderalimentatie aan de ander moet betalen. Zo behouden de kinderen hun levensniveau onafhankelijk van bij welke ouder ze verblijven. Als de kinderen bij één ouder wonen, moet de ander altijd kinderalimentatie betalen. Een derde aspect betreft de partneralimentatie, die als zodanig niet in Spanje bestaat. Slechts als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een pensioen voor een van de echtgenoten vastgesteld worden. Dit is echter steeds minder gebruikelijk, en ook niet te vergelijken met de Nederlandse partneralimentatie. Tot slot, zowel indien partijen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd als onder huwelijkse voorwaarden, na de scheiding zal tevens de gemeenschappelijke boedel verdeeld moeten worden. Indien de echtscheidingsprocedure op verzoek van één van de partijen wordt gevoerd, zal de boedelverdeling in een aparte procedure afgehandeld moeten worden. Bij een gemeenschappelijke procedure kan de verdeling wél in het echtscheidingsconvenant opgenomen worden....

Lees meer...

OUDERLIJK GEZAG IN SPANJE: DE MOEDER ÉN DE VADER

19/Nov/2014 Blog | 0 comments

De moderne tijden en de veranderende familiestructuren hebben nogal wat veranderingen met zich meegebracht op gebied van het ouderlijk gezag. Vroeger was dit duidelijk: een gehuwd stel kreeg kinderen en de ouders hadden over de kinderen het gezag. Maar nu bestaan de gezinnen niet meer uit “papa, mama en de kinderen”. Ongehuwde stellen, alleenstaande moeders, uit twee gescheiden gezinnen samengestelde nieuwe families… kortom, er bestaan vele vormen waarin de kinderen opgroeien. En dit heeft natuurlijk gevolgen voor het ouderlijk gezag. Hebben de nieuwe partners van de ouders rechten (en plichten) ten opzichte van de kinderen? Waar staat de vader van de ongehuwde en niet met hem samenwonende moeder? Gezag van de moeder In Spanje staat het moederschap vast bij de geboorte, en hiermee ook het ouderlijk gezag –de “patria potestad”- die de moeder over het kind heeft. In Nederland is dit vrijwel gelijk. Tenzij een rechterlijke beslissing anders bepaalt, is de moeder dus verantwoordelijk voor haar kind (eren) en heeft ze het recht en de plicht voor de kinderen te zorgen. Vraag is dus hoe de situatie is van de vader. Gehuwde vader Indien de kinderen tijdens het huwelijk van de ouders geboren zijn, staat het ouderlijk gezag van de vader ook meteen bij geboorte vast. Ongehuwde vader Maar wat als de ouders niet getrouwd zijn? Hierin verschilt het Spaanse recht aanzienlijk van het Nederlandse. In Nederland zullen de ongehuwde vaders hun kind eerst moeten erkennen en vervolgens, in overeenstemming met de moeder, het gezag laten inschrijven in het hiervoor bestemde gezagsregister. In Spanje is dit anders. Volgens de Spaanse wet is in geval van ongehuwde ouders, de erkenning van het kind door de vader en de inschrijving ervan in de burgelijk stand voldoende om aan de vader ook het ouderlijk gezag te verlenen. Weigering van de vader of de moeder Wat echter als de vader het kind niet wil erkennen of de moeder deze erkenning weigert? Zowel de moeder als de vader kunnen de inschrijving van het vaderschap in de burgerlijke stand afdwingen via de rechter. En hiermee moet de vader aan al zijn plichten voldoen, en heeft het kind dezelfde rechten als alle andere kinderen met betrekking tot de vader, zoals de zorg, alimentatie en niet te vergeten de belangrijk...

Lees meer...