Het internationale privaatrecht regelt de juridische betrekkingen tussen particulieren en bedrijven in een internationale context. Soms is het internationale element de verschillende nationaliteiten van de betrokken partijen, of betreft het een juridische relatie die zich voordoet in het buitenland of met partijen in verschillende landen. Het verschil met internationaal publiekrecht is dat deze laatste de juridische betrekkingen tussen staten onderling of tussen staat en particulieren regelt.

Het internationaal privaatrecht doet zich onder andere voor in het familierecht en bedrijfsrecht, de twee gebieden waarin Tulp Abogados gespecialiseerd is.

 

LET WEL: misschien is op uw zaak internationaal privaatrecht van toepassing zonder dat u zich hiervan bewust bent.

 

In Tulp Abogados komen we vaak gevallen tegen waarin door een slecht juridisch advies er persoonlijke of economisch schade is aangericht door het niet, of op de onjuiste manier, toepassen van de normen van het internationaal privaatrecht.

In Tulp Abogados hebben we brede ervaring met de volgende onderwerpen:

In Tulp Abogados zijn we gespecialiseerd in de toepassing van de internationale normen met betrekking tot familierechtelijke zaken. We zijn tevens bekend met andere wetssystemen zodat de juiste wetgeving ove uw zaak beslist.

  • Huwelijk en huwelijkscrisis: Partners van verschillende nationaliteiten of partners die zijn geëmigreerd naar Spanje vanuit andere landen krijgen te maken met vragen als de bevoegdheid van de rechter, het toepasselijke rechtstelsels op het huwelijk en huwelijksvermogensregime, en uitvoering van buitenlandse vonnissen. Vraag om advies voor u in het huwelijk treedt om ongewenste situaties te voorkomen. Ook in geval van crisis is het van wezenlijk belang een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Alleen zo zullen de internationale verdragen en verordeningen correct worden toegepast.
  • Minderjarige kinderen: De conflicten tussen de ouders omtrent de kinderen nemen in internationale gevallen enorm toe. In Tulp Abogados werken we ter voorkomen van internationale kinderontvoering en een zo snel mogelijke terugkeer indien de ontvoering reeds is gepleegd.
  • Erfenissen en testamenten: De afhandeling van een erfenis of de uitvoering van een testament wordt in een internationale context nog moeilijker. Soms bevinden de goederen van de erfenis zich in verschillende landen, soms wonen erfgenamen in andere landen of komt de erflater in een derde land te overlijden.
  • Onbekwaamheid: Indien een volwassen persoon door een psychische of fysieke aandoening niet voor zichzelf kan zorgen, zal deze ter bescherming onbekwaam verklaard moeten worden. Indien het buitenlanders in Spanje betreft, zal de nationale wet van de onbekwame persoon moeten worden toegepast.
  • Bescherming van oudere mensen: Aangezien Spanje een aantrekkelijke plek is voor de gepensioeneerden ouderen uit Noord-Europa, is het van belang de eventuele gevolgen te onderkennen van een eventueel fysieke of psychische achteruitgang. Een onbekwaamheidsprocedure kan in Spanje gevoerd worden.
Twijfelt u of op uw eigen zaak internationaal privaatrecht van toepassing is? Neem contact met Tulp Abogados op.
In Tulp Abogados adviseren we Spaanse ondernemingen die in het buitenland willen werken en buitenlandse bedrijven die in Spanje willen investeren. Met ons advies kunt u zich richten op het behalen van het maximale rendement. Wij zorgen dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.

  • Arbeidsrecht: De buitenlandse ondernemingen zullen bij het aannemen van buitenlandse arbeidskrachten in Spanje rekening moeten houden met het Spaanse arbeidsrecht. In Tulp Abogados geven we advies aan zowel de werkgevers als de werknemers over de correcte toepassing van het Spaanse arbeidsrecht.
  • Investeren: Er zijn verschillende manieren om als buitenlands bedrijf in Spanje te investeren. Een nieuwe maatschappij kan opgericht worden maar ook kunnen vergunningen verleend worden aan Spaanse bedrijven.
  • Contracten: Dankzij het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie en de globalisering, is het internationaal handelen een normale zaak, ook voor het midden- en kleinbedrijf, en zelfs voor kleine zelfstandigen. Het is echter raadzaam advies in te winnen voordat u een internationaal avontuur aangaat. De wetgeving en cultuur verschilt per land.
  • Aannemen van buitenlandse werknemers: Om buitenlandse arbeidskrachten aan te kunnen nemen, zullen de bedrijven moeten voldoen aan de vereisten die in de vreemdelingenwetgeving genoemd staan. De arbeiders hebben een verblijfs- en werkvergunning nodig. Ook om de familie van de werknemer mee te laten komen zal aan bepaalde vereisten voldaan moeten worden.

Twijfelt u of op uw eigen zaak internationaal privaatrecht van toepassing is? Neem contact op met Tulp Abogados.

Om te weten of internationaal pivaatrecht op uw situatie van toepassing is, kunt u de volgende voorbeelden uit onze praktijk bekijken:

VOORBEELDEN UIT ONZE PRAKTIJK

1. Een echtpaar bestaand uit een Spaanse vrouw en een Nederlandse man, getrouwd in Nederland, vestigt zich in Spanje. De man besluit de scheiding aan te vragen en wil weten welk economisch regime op zijn huwelijk van toepassing is en of hij het ouderlijk gezag over de twee minderjarige kinderen kan krijgen.

Dit is een geval van internationaal familierecht.

 

2. Op de juridische gevolgen van een gecancelde of vertraagde vlucht van zowel in Spanje als in het buitenland is de Europese Verordening 261/2004 van 11 februari van toepassing. In deze norm worden de voorwaarden gesteld voor het recht op een schadevergoeding.

Dit is een geval van internationaal ondernemingsrecht.

 

3. Een Spaanse onderneming sluit een koopovereenkomst van goederen met een Duits bedrijf dat in Spanje is gevestigd. Voor het ondertekenen van het contract moet goed bestudeerd worden welk recht iedere partij bevoordeelt, het Duitse of het Spaanse. Tijdens het onderhandelen en opstellen van het contract moet hier rekening mee worden gehouden.

Dit is een geval van internationaal contractenrecht.

 

4. Een Spaanse onderneming stuurt een van haar werknemers als expat naar Buenos Aires. In dit land moet op het contract het Spaanse recht worden toegepast.

Dit is een geval van internationaal arbeidsrecht.

 

5. Een Engelsman huurt een flat aan de Spaanse kust. De leidingen knappen en er is waterschade, maar de eigenaar wil er niets van weten.

Dit is een geval van internationaal huurrecht.

 

Twijfelt u of op uw eigen zaak internationaal privaatrecht van toepassing is? neem dan contact Tulp Abogados op.

DE DRIE ANTWOORDEN VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

EHet internationale privaatrecht geeft antwoord op drie basisvragen:

 

1. In welk land kan ik bij de rechtbank aankloppen om mijn zaak op te lossen?

Vaak heeft een van de partijen er voordeel bij dat er in een bepaald land wordt gepleit. Het is daarom van wezenlijk belang de regels van het internationaal privaatrecht toe te passen om te weten bij welke rechtbanken u terecht kunt.

2. De wet van welk land is op mijn zaak van toepassing?

Er bestaan grote verschillen tussen de wetten van de verschillende landen. Zo is het in Spanje veel makkelijker een echtscheiding te verkrijgen dan in andere landen als Italië of veel Latijns Amerikaanse landen. Om te weten welke wet op onze zaak van toepassing is, moeten we het internationaal privaatrecht toepassen.

3. Kan ik een vonnis in een ander land laten uitvoeren?

Dit is mogelijk, maar welke vereisten worden gesteld aan het vonnis en welke procedure moet worden gevolgd, wordt bepaald door het internationale privaatrecht.