ALGEMENE VOORWAARDEN EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. DOEL
2. VOORWAARDEN VAN GEBRUIK
3. VERANTWOORDELIJKHEID
4. PRIVACY BELEID
4.1 Verzameling persoonsgegevens
4.1.1 Anonieme navegatie via de website
4.1.2. Gebruik van cookies
4.1.3 Persoonsgegevens
4.2 Bescherming van de persoongegevens
4.2.1 Verwerkingsverantwoordelijke.
4.2.2. Doeleinden
4.2.3 Cesión de datos.
4.2.4 Wettelijke grondslag.
4.2.5. Bezwaartermijn.
4.2.6 Rechten.
4.2.7 Waarheid van de gegevens
5. AUTEURSRECHTEN
6. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE WET

1. DOEL
De website www.tulpabogados.com is eigendom van Adriana de Ruiter, met Fiscaal nummer X2204045R, en adres in Spanje, Madrid, Eloy Gonzalo 4, 1º C, 28010.
Het doel van de website is het aan klanten, toekomstige klanten en aan het publiek in algemeen bekend maken van onze diensten en producten, net als het geven van nuttige informatie.
Door het gebruik van de website www.tulpabogados.com stemt de gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen aangepast of gewijzigd worden. ADRIANA DE RUITER raadt aan de Algemene Voorwaarden elke keer als de website wordt bezocht te lezen voor het geval deze gewijzigd zijn.

2. VOORWAARDEN VAN GEBRUIK
De geleverde informatie die op de website www.tulpabogados.com aangeboden wordt, is, tenzij anders gemeld, in principe gratis. Voor bepaalde informatie kan registratie verplicht zijn. In dit geval zullen de persoonsgegevens op de correcte wijze beschermd worden (ZIE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS).
ADRIANA DE RUITER behoudt zich het recht voor de informatie en diensten van www.tulpabogados.com op elk moment en zonder voorgaande melding te onderbreken of te wijzigen.

3. VERANTWOORDELIJKHEID
ADRIANA DE RUITER is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen, vertragingen of fouten die kunnen optreden bij het gebruik van de web of de inhoud ervan. Ook is ADRIANA DE RUITER niet verantwoordeliijk voor eventuele incidenten veroorzaakt door derden of gevallen van overmacht. De inhoud van de website wordt ontwikkeld door ADRIANA DE RUITER zonder dat de juistheid of exactheid ervan gegarandeerd kan worden, al zal ADRIANA DE RUITER er alles aan doen om de informatie zo exact en actueel mogelijk aan te bieden. ADRIANA DE RUITER raadt aan geen beslissingen te nemen op grond van de aangeboden informatie zonder eerst met een van onze advocaten overlegd te hebben. De toegang en gebruik van deze website, van de inhoud en van de informatie die wordt verleend is geheel op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

4 PRIVACY BELEID
4.1 Verzameling persoonsgegevens

4.1.1 Anonieme navegatie via de website
Via de website “www.tulpabogados.com” wordt alleen de volgende informatie van de bezoekers van de website verkregen en bewaard:
1. naam van de domein provider (PSI) en/of IP die toegang tot het netwerk geeft. De gebruiker van een bepaalde provider, XXX, wordt slechts geïdentificeerd met het domein xxx…. en/of de IP. Zo kunnen we statistieken bijhouden van de landen en providers die onze website het meest bezoeken.
2. datum en uur van bezoek aan de website, zodat we de meest bezochte uren kennen en eventuele maatregelen kunnen nemen om blokkade van de site te voorkomen.
3. de website vanwaar onze website wordt bezocht. Zo kunnen we het effect van banners en links evalueren om betere resultaten te potentiëren.
4. het dagelijkse aantal bezoekers op elk onderdeel van onze website. Hiermee beoordelen we de meest bezochte diensten en kunnen we de inhoud aanpassen om de gebruikers nog betere informatie te geven.
De verkregen informatie is absoluut anoniem en zal nooit aan een bepaalde of geïdentificeerde gebruiker verbonden kunnen worden.

4.1.2. Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Deze worden in de computer van de gebruiker aangemaakt en geven ons de volgende informatie:
1. Datum en uur van de laatste keer dat de gebruiker onze web heeft bezocht.
2. De inhoud die de gebruiker tijdens zijn eerste bezoek aan de web heeft bezocht.
3. Veiligheidselementen die gebruikt worden voor de controle bij toegang tot de beperkte onderdelen.
De gebruiker kan het aanmaken van cookies voorkomen door dit aan te geven in zijn programma. ADRIANA DE RUITER is in dit geval niet verantwoordelijk voor de goede werking van de website.

4.1.3 Persoonsgegevens
Via de website www.tulpabogados.com om bepaalde informatie te verkrijgen of diensten te gebruiken, kunnen aan de gebruiker bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd. In deze gevallen wordt de gebruiker vooraf geïnformeerd over de behandeling van de persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de volgende punten.

4.2 Bescherming van de persoongegevens
4.2.1 Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is ADRIANA DE RUITER, gevestigd in Madrid (Spanje), Calle Eloy Gonzalo 4, 1º C, 28010, te bereiken onder het telefoonnummer (00 34) 911592636 of via info@tulpabogados.com.

4.2.2. Doeleinden De door de gebruikers nadrukkelijk verstrekte persoonsgegevens zijn nodig ter uitvoering van de gevraagde juridische dienst. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om de diensten en inhoud die op de website wordt aangeboden te verbeteren.

4.2.3 Verstrekking van gegevens aan derden. ADRIANA DE RUITER verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij er een wettelijke plicht is de gegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, behoudens het gebruik van cookies gemeld onder punt 1.2.

4.2.4 Wettelijke grondslag. Via de website www.tulpabogados.com worden alleen persoonsgegevens verwerkt die persoonlijk verleend zijn door de gebruiker die zo nadrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het uitvoeren van gevraagde dienst of onderhouden van een andere overeenkomst met ADRIANA DE RUITER.

4.2.5. Bezwaartermijn. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, en maximaal 2 jaar na de laatste verrichte handeling binnen de contractuele verplichtingen, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

4.2.6 Rechten. Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ingetrokken worden of bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kan opgestuurd worden naar de verwerkingsverantwoordelijke D.ª Adriana de Ruiter, fiscaal nummer NIE X2204045R in Madrid (Spanje) Calle Eloy Gonzalo 4, 1º C, 28010 Madrid, telefoon (0034) 911592636 of email info@tulpabogados.com.

4.2.7 Waarheid van de gegevens De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die via deze website zijn geleverd. ADRIANA DE RUITER behoudt zich het recht voor gebruikers die onjuiste gegevens hebben geleverd uit te sluiten van het gebruik, zonder verlies van eventuele andere juridische acties die mogelijk zijn.

5. AUTEURSRECHTEN
Alle rechten over de inhoud van de website, inclusief deze voorwaarden, van intellectuele eigendom liggen bij ADRIANA DE RUITER. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ADRIANA DE RUITER, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

6. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE WET
Eventuele conflicten die ontstaan in verband met de toepassing van deze Algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbanken van Madrid, met uitsluiting van eventuele andere rechtbanken bevoegd op grond van territorium. De Spaanse wet is van toepassing op de geldigheid en interpretatie.

De oorspronkelijke voorwaarden zijn in het Spaans gesteld. In geval van onduidelijkheid of fouten in de vertaling heeft de Spaanse versie de voorkeur. Eventuele conflicten over de toepassing of interpretatie van deze voorwaarden zullen door de Spaanse jurisdictie en op grond van Spaanse wetgeving beslist worden.