Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

Nieuwe procedure voor internationale kinderontvoering in Spanje

Internationale Kinderontvoering

Internationale Kinderontvoering

 

In de actualiteitenrubriek heeft u kunnen lezen over de nieuwe Wet Vrijwillige Jurisdictie. Deze wet heeft tevens gevolgen voor de procedure omtrent internationale kinderontvoering.

Internationale kinderontvoering in Spanje
Internationale Kinderontvoering doet zich voor indien kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of vastgehouden in een land dat niet hun gewone verblijfplaats is. Dit wordt ongeoorloofd beschouwd indien het geschiedt in strijd met het gezagsrecht dat door die staat is toegekend.
Het Haagse verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen van 1980 en Europese regelgeving bepalen dat in deze gevallen de kinderen zo spoedig mogelijk moeten terugkeren naar het land van hun gewone verblijfplaats. De procedures zijn nationaal geregeld.
Procedure tot terugkeer
De genoemde wetswijziging heeft in Spanje een aantal veranderingen aangebracht in de procedure tot terugkeer. De belangrijkste nemen we hier onder de loep.
De eerste ingrijpende wijziging betreft het feit dat de achtergebleven ouder, en dus de verzoeker tot terugkeer, niet verplicht tijdens de zitting aanwezig hoeft te zijn. Dit lijkt onbelangrijk, maar heeft grote voordelen van de achtergebleven ouder, omdat zo veel reiskosten gespaard blijven. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat de zittingen worden uitgesteld. De verzoeker moest dan of langer blijven, of later weer terugkomen, met alle kosten vandien.
Een tweede wijziging heeft betrekking op het beroep tegen de beschikking van de rechter. Na de wetswijziging heeft het beroep tegen de terugkeerbeschikking opschortende werking. Zo wordt voorkomen dat de kinderen eerst worden teruggestuurd naar het land van gebruikelijke verblijfplaats, om naderhand weer teruggevraagd te worden door een hogere instantie.
Ook heeft de wetswijzigingen gevolgen voor de uitvoering van de terugkeer. De rechter moet in de beschikking tot terugkeer bepalen hoe en wanneer de terugkeer van de kinderen moet plaatsvinden. Tevens kan de rechter maatregelen nemen ter voorkoming van een nieuwe vlucht van de ontvoerende ouder en kan de hulp van de sociale dienst en de politie ingeroepen worden.
Mediation tijdens de procedure
Tot slot, en bepaald niet onbelangrijk, bevat de nieuwe wet bepalingen omtrent de mediation. Zowel op initiatief van de partijen als van de rechter zelf, kan tijdens elk moment de procedure uitgesteld worden om via mediation tot een oplossing van het conflict te komen. Mediation mag echter niet tot gevolg hebben dat de totale duur van de procedure de limiet van de zes weken overschrijdt.
Neem contact met ons op voor meer informatie over internationale kinderontvoering.